Framsida

Vedtekter for SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

Skipa 1. november 2010
Vedtekter vart sist reviderte av Generalforsamlinga 07.06.2016 og godkjende av Finanstilsynet 23.08.2016
 

1 Alminnelege reglar

 
1-1 Firma og forretningskontor

Stiftinga sitt namn er SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad.

Stiftinga sitt forretningskontor er i Kvinnherad kommune. 
 
 

1-2 Freml
Stiftinga sitt freml er forvalta dei eignelutar som stiftinga vart tilfrt ved skipinga, og st for eit langsiktig og stabilt eigarskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
 
Stiftinga skal i tillegg plassera midlane p ein fremlstenleg og trygg mte ut fr omsynet til trygd, risikospreiing, likviditet og avkasting.
 
Stiftinga sitt freml skal vidare vera gje bidrag til lmennyttige freml. Ved disposisjonane sine skal stiftinga frst og fremst ta omsyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen til tidlegare Kvinnherad Sparebank.
 
Ved verksemda si skal stiftinga sttta SpareBank 1 SR-Bank ASA i deira vidarefring av sparebanktradisjonane.
 
Elles kan stiftinga st for anna verksemd som kan sameinast med nemnde freml og dei rammer som til ein kvar tid fylgjar av regelverket for sparebankstiftingar.
 
 
1-3 Stiftinga sin kapital
Stiftinga vart skipa med ein samla kapital p kr 350 000 000 fordelt p 6 069 934 aksjar, kvar plydande kr 25, i SpareBank 1 SR-Bank ASA og eit kontantbelp p kr 20 000 000. Grunnkapitalen er p kr 151 748 350.
 
Aksjar og andre verdiar som stiftinga mtte f utover dei eignelutar som stiftinga vart tilfrt ved skipinga som vederlag for bokfrte verdiar i Kvinnherad Sparebank, kan nyttast av styret innan dei rammer som vedtektene set eller som elles er trekte opp av generalforsamlinga.
 
 
1-4 Utferding av eigenkapitalbevis og opptak av ln
Stiftinga kan utferda eigenkapitalbevis og ta opp ln i samsvar med dei rammer som til ei kvar tid gr fram av lov om stiftingar og anna lovgjeving.
 

 

2 Stiftinga sine organ

 

 
2-1 Organa
Stiftinga skal ha generalforsamling, styre, valkomit og dagleg leiar. 
 
 
2-2 Val av generalforsamlinga
Generalforsamlinga skal ha 18 medlemer og 9 varamedlemer. Generalforsamlinga si samansetjing skal spegla kundestrukturen i Kvinnherad Sparebank som oppretta stiftinga, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knytt til sparebankstiftinga si verksemd.
 

Kundane skal velja 15 medlemer og 7 varamedlemer. Kvart r skal det haldast kundeval, der dei som har 4 rs tenestetid av dei kundevalde medlemene av generalforsamlinga gr ut.

 

Medlemene skal veljast av og blant personkundar som dei siste 6 mnadane fr kunngjeringa av valet har hatt bustadadresse i Kvinnherad kommune og har hatt innskot i SpareBank 1 SR-Bank ASA med over eit bestemt belp som vert fastsett av styret i stiftinga. Ingen kunde kan gje meir enn ei stemme.

 

Kommunestyret i Kvinnherad skal kvart fjerde r velja 3 medlemer og 2 varamedlemer.

 

Generalforsamlinga sine medlemer vert valde for 4 r. Varamedlemer vert valde for 1 r. Vala til generalforsamlinga skal gjennomfrast innan utgangen av april mnad. Attval kan finna stad. 

 

Generalforsamlinga vel sjlv sin leiar og nestleiar for eitt r om gangen.

Val av medlemer eller varamedlemer av generalforsamlinga skal skje innanfre den til ei kvar tid gjeldande lovgjeving.

 

Medlemer og varamedlemer av generalforsamlinga m ikkje vera tilsett i SpareBank 1 SR-Bank konsernet. Dei m heller ikkje ha tillitsverv eller vera tilsett i selskap som konkurrerer med selskap i SpareBank 1 SR-Bank konsernet. Dersom noko medlem kjem i ein slik situasjon, kjem frste varamedlem inn i vedkomande sin stad. Dersom ein varamedlem kjem i nemnde situasjon, gr vedkomande ut som varamedlem. 

 
 

2-3 Mta i generalforsamlinga

Innan 1. juli kvart r skal stiftinga gjennomfra ordinr generalforsamling. Generalforsamlinga vert gjennomfrt der stiftinga har forretningskontor.

 

I den ordinre generalforsamlinga skal flgjande saker handsamast og avgjerast:

1. Godkjenning av rsrekneskap og rsmelding

2. Vedta etter framlegg fr styret, bruk av ret sitt overskot, herunder kor stor del av ret sitt overskot som skal nyttast til gvefreml.

3. Fastsetjing av revisor si godtgjersle.

4. Val av leiar og nestleiar av generalforsamlinga.

5. Val av styremedlemer, styrevaramedlemer, styreleiar og nestleiar, jf. 2-4

6. Val av medlemer til valkomit, jf. 2-5

7. Fastsetja godtgjersle til alle tillitsvalde i stiftinga.

 

Det ligg og til generalforsamlinga sin kompetanse :

8. Fra tilsyn med stiftinga si verksemd

9. Vedta gransking

10. Gjennomfra val av revisor

11. Handsama og avgjera andre saker som etter lov eller vedtekter hyrer under generalforsamlinga som saksfrebuande, rdgjevande eller avgjerande organ.

 

I tillegg skal generalforsamlinga etter framlegg fr styret handsama:

12. Endring av stiftinga sine vedtekter

13. Omdanning av stiftinga

14. Avhending av aksjar i SpareBank 1 SR-Bank ASA som stiftinga vart skipa med.

15. Ta stilling til endringar i SpareBank 1 SR-Bank ASA sin organisasjon og verksemd som skal avgjerast av banken sine aksjonrar slik som  fusjon eller fisjon av banken eller avhending av ein vesentlig del av SpareBank 1 SR-Bank ASA si verksemd.

16. Opplysing av stiftinga

 

Generalforsamlinga vert innkalla av styret. Ved kjent forfall vert varamedlem innkalla.

 

Styret kan avgjera at det skal kallast inn til ekstraordinr generalforsamling. Styret skal innkalla til ekstraordinr generalforsamling nr revisor eller minst 2 medlemer av generalforsamlinga skriftleg krev det for f handsama eit bestemt oppgitt emne.

 

Innkalling til generalforsamling skal innehalda opplysingar om tid og stad for mtet, og dei saker som skal handsamast p generalforsamlinga. Innkalling til ordinr generalforsamling skal sendast seinast 14 dagar fr generalforsamlinga. Innkalling til ekstraordinr generalforsamling skal sendast seinast 7 dagar fr generalforsamlinga om ikkje ein lengre frist flgjer av den til ei kvar tid gjeldande lovgjeving.

 

Ein medlem har rett til f handsama ei sak meldt skriftleg til styret innan ei veke fr mtet i generalforsamlinga vert halde.

 

Kvart einskild medlem av generalforsamlinga har ei stemme i generalforsamlinga. Generalforsamlinga kan ta avgjerd nr minst halvparten av medlemene er til stades. Ei avgjerd av generalforsamlinga krev simpelt fleirtal av dei gjevne stemmene om ikkje anna er fastsett i lov eller vedtekter.

 

Avgjerd om opplyse stiftinga og om endre stiftinga sitt freml i andre tilfelle enn ved samansling krev tilslutnad fr alle som deltek i mtet(samrystes vedtak). Andre avgjerder som er nemnt i punkt 12 til 16 krevtil slutnad fr minst 2/3 av dei som deltek i mtet. Avgjerd om opplysing og om endra vedtektene skal freleggast rette styremakter for godkjenning.

 

Styreleiar skal mta p generalforsamlinga. Dei andre styremedlemene og dagleg leiar har mterett. Det skal frast protokoll over forhandlingane. Protokollen skal underskrivast av mteleiaren og to andre personar som vert utpeika av generalforsamlinga mellom dei som er til stades.

 
 

2-4 Styret

Stiftinga skal ha eit styre p 4 medlemer og 3 varamedlemer.

 

Styret skal ha det mynde og ansvar som flgjer av den til ei kvar tid gjeldande lovgjeving og desse vedtektene

 

Styremedlemer, her under styreleiar, vert valde av generalforsamlinga for to r om gongen. Styrenestleiar vert vald for eitt r. Attval kan finna stad. 

 

Samansetjinga av styret skal reflektera samansetjinga av dei grupper som har stemmerett p generalforsamlinga. Medlemer og varamedlemer av styret skal fylla dei krav som flgjer av den til ei kvar tid gjeldande lovgjevinga. 

 

Medlemer og varamedlemer av styret m ikkje vera tilsett i SpareBank 1 SR-Bank konsernet. Dei m heller ikkje ha tillitsverv eller vera tilsett i selskap som konkurrerer med selskap i SpareBank 1 SR-Bank konsernet.  Dersom noko medlem kjem i ein slik situasjon kjem frste varamedlem inn i vedkomande sin stad. Dersom det er varamedlem som kjem i nemnde situasjon, gr vedkomande ut som varamedlem.

 
 

2-5 Valkomit

Valkomiten skal ha 5 medlemer valde av og mellom medlemmene i generalforsamlinga.

Medlemene vert valde for 2 r. Dei to/tre med lengst tenestetid gr ut kvart r.

Generalforsamlinga vel leiar av valkomiteen for eitt r.

Generalforsamlinga sin leiar og nestleiar skal koma med framlegg til generalforsamlinga p medlemer av valkomiteen.

 

Valkomiten skal koma med framlegg p kandidatar til:

a) kundane sitt val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga,

b) val av leiar og nestleiar av generalforsamlinga,

c) generalforsamlinga sitt val av medlemer og varamedlemer til styret,

d) generalforsamlinga sitt val av leiar og nestleiar av styret,

e) generalforsamlinga sitt val av revisor.

 

Valkomiteen skal frebu vala, her under ta omsyn til at samansetjinga av generalforsamlinga skal spegla kundestrukturen i Kvinnherad Sparebank som skipa stiftinga, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knytt til sparebankstiftinga si verksemd.

Valkomiten skal i arbeidet med framlegg til styremedlemer/styreleiar alltid skja informasjon fr styreleiar,styremedlemer, dagleg leiar og andre.

Tilsette eller styremedlemer i stiftinga kan ikkje vera medlemer av valkomiten.

 

Vala skal organiserast av styret i stiftinga. Valet av kundane sine medlemer til generalforsamlinga skal kunngjerast i minst ei lokalavis seinast 14 dagar fr valet skal finne stad, og elles slik styret bestemmer. Valet kan gjennomfrast ved oppmte, brev, elektronisk post eller valsystem, eller anna forsvarleg mte etter styret si nrare avgjerd.

 

Valkomiten skal koma med framlegg til godtgjersle for tillitsvalde og gje tilrding om revisor sitt krav p godtgjersle br godkjennast.

 
 

2-6 Forvalting av stiftinga sine midlar

Styret forvaltar stiftinga sine midlar eller fastset nrmare retningslinjer for dette. Styret skal sj til at stiftinga sine midlar vert forvalta i samsvar med stiftinga sitt freml, jf. 1-2, og at verksemda er i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande reglar og stiftinga sine vedtekter.

 
 

2-7 Disponering av stiftinga sine midlar

Styret syt for utdeling av gver innanfor dei rammer som er trekte opp av generalforsamlinga om bruk av ret sitt overskot. Styret kan overlata til generalforsamlinga ta avgjerd om utdeling til einskilde gvefreml.

 

        

2-8 Styret si sakshandsaming

Styret skal handsama saker i mte med mindre styreleiar finn at saka kan handsamast skriftleg eller p annan trygg mte. rsrekneskap og rsmelding skal handsamast i mte. Dagleg leiar skal mta i styremta.

 

Styreleiar skal syta for handsaming av aktuelle saker som hyrer inn under styret. Styremedlemene kan krevja at styret handsamar bestemte saker. Styrehandsaming skal varslast p fremlstenleg mte og med rimeleg frist.

 

Styret kan ta avgjerd nr meir enn halvparten av medlemene deltar i styrehandsaminga. Styret kan likevel ikkje ta avgjerd utan at alle styremedlemene, og ved kjent forfall eventuelle varamedlemer, s vidt mogeleg er gitt hve til delta i handsaminga av saka.

 

Ei avgjerd av styret krev at eit fleirtal av dei styremedlemer som tar del i handsaminga av ei sak, har stemt for. Ved likt stemmetal gjeld det somstyreleiar har stemt for. Er styreleiar ikkje til stades, gjeld det som mteleiaren har stemt for.

 

Det skal frast protokoll over styrehandsaminga.

 
 

2-9 Inhabilitet

Eit styremedlem m ikkje ta del i handsaming eller avgjerd av sprsml som har slik srleg betyding for eigen del eller for nokon nrstande, at medlemen m seiast ha personleg eller konomisk srinteresse i saka.

 

Eit styremedlem kan heller ikkje ta del i sakshandsaminga eller avgjerda nr vedkomande eller nokon nrstande har stilling eller tillitsverv i ein privat eller offentleg institusjon, organisasjon eller et fretak som har konomisk eller annan srinteresse i saka, eller nr vedkommande i slik eigenskap tidlegare har teke del i handsaminga av saka. Ved offentleg stilling eller verv er vedkomande likevel ikkje inhabil i saker som gjeld disponering av midlar til fordel for det offentlige.

 
 

2-10 Representasjon

Styreleiar eller to av styret sine medlemmer i fellesskap teiknar stiftinga sitt firma. Styret kan gje prokura og spesialfullmakter.

 
 

2-11 Dagleg leiar

Styret kan tilsetja dagleg leiar. Dersom omfanget av dei oppgver som skal utfrast av den daglege leiinga tilseier det, kan styret i staden inng oppdragsavtale med person eller selskap om utfring av oppgvene som dagleg leiar. 

 

Dagleg leiar str for den daglege leiinga av stiftinga si verksemd, og skal flgja dei retningsliner og plegg styret har gjeve. Dagleg leiar skal effektuera dei utdelingar stiftinga gjer, og syta for at det blir allment kjent at midlane stammar fr SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad. Den daglege leiinga omfattar ikkje saker som er av uvanleg art eller har mykje seia. Dagleg leiar skal syta for at selskapet sine rekneskap er i samsvar med lover og forskrifter, og at formuesforvaltinga er ordna p ein trygg mte. 

 

Dagleg leiar m ikkje vera tilsett i SpareBank 1 SR-Bank konsernet. Dagleg leiar kan heller ikkje ha  tillitsverv eller tilsetjing i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 SR-Bank Konsernet.

3 Andre tilhve

3-1 Disponering av rsoverskot dekking av underskot

Stiftinga sitt overskot skal disponerast i samsvar med stiftinga sitt freml, jf. 1-2 innanfor dei rammer som flgjer av den til ei kvar tid gjeldande lovgjeving.

 

Underskot, etter styret sine disponeringar, vert dekka frst av fri eigenkapital, deretter av grunnkapitalen.

 
 

3-2 Disponering av stiftinga sine midlar ved opplysing av stiftinga

Ved opplysing skal stiftinga sine midlar g til fremjing av sparebankverksemd etter nrare avgjerder tekne av generalforsamlinga. 

 

Som sparebankverksemd vert i denne samanheng ogs rekna fremjing av SpareBank 1 SR-Bank ASA si verksemd under fresetnad av at banken driv verksemd i dei distrikt der Kvinnherad Sparebank dreiv verksemd tidligare.

 

Dersom sparebankverksemda i Kvinnherad kommune er lagt ned, kan stiftinga sine midlar ved opplysing g til etablering av ein ny sparebank i Kvinnherad kommune. Avgjerd om disponering av stiftinga sine midlar ved opplysing skal freleggast rette styremakter for godkjenning.

 
 
 
  Attende

 
SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media