Framsida

SD020 - Retningsliner for gvetildeling fr SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

Retningslinene er bygd p relevante lovar, vedtektene til stiftinga og retningsliner nytta ved tildeling av lmennyttige gver fr sparebankar og sparebankstiftingar.
 

INNHALD

     1. Grunnlag for gveutdeling

     2. Geografiske avgrensingar.

     3. Kven kan skja  

     4. Kva kan ein skja om gver til - prioriteringar

     5. Sknadsprosedyre, vurdering og tildeling

     6. Gvetildeling etter initiativ fr styret

     7. Utbetaling av tildelte gver

     8. Attendemelding fr gvemottakar

     9. Rapportering av tildelingar

    10. Avtale mellomstiftinga og gvemottakar

    11. Tolking ogrevidering av retningslinene

________________________________________

                                                                              

 
 

1. Grunnlag forgveutdeling

Gveutdelingane er heimla slik:

 

Finansforetaksloven 12-26
: Srlige regler om sparebankstiftelsersvirksomhet

(3) En sparebankstiftelse som benytter rets overskudd til gaver tilallmennyttige forml, skal legge vekt p fremme utviklingen i omrder hvorden kapitalen som er tilfrt stiftelsen da den ble opprettet, er frembrakt,eller til avsetning til et gavefond med samme forml.

 

Stiftinga sine vedtekter 1-2 har m.a. denne ordlyd:

..Stiftinga sittfreml skal vidare vera gje bidrag til lmennyttige freml. Veddisposisjonane sine skal stiftinga frst og fremst ta omsyn til det distriktetsom har bygd opp kapitalen til tidlegare Kvinnherad Sparebank

 

Stiftinga sine vedtekter 2-3 har denne ordlyd i pkt. 2 vedrrandegeneralforsamlinga sine oppgver:

2. Vedta etterforslag fr styret, bruk av ret sitt overskot, her under kor stor del av retsitt overskot som skal brukast til gvefreml

 

Stiftinga sine vedtekter 2-7: Disponering av stiftinga sine midlar:

Styret syt for utdeling av gver innanfor deirammer som er trekte opp av generalforsamlinga om bruk av ret sitt overskot.Styret kan overlata til generalforsamlinga ta avgjerd om utdeling tileinskilde gvefreml.

 

Gveutdeling til lmennyttige freml hadde lange tradisjonar iKvinnherad Sparebank. Denne tradisjonen skal stiftinga fra vidare innanfredei rammer som lovverket til ei kvar tid set.

 

Vedtak om rammer for gveutdelingar fr gvefond eller frrsoverskotet, vert vurdera og gjera vedtak om i dei ordinrgeneralforsamlingane ved handsaming av rsrekneskapa kvart r.

 
 
 
 

2. Geografiske avgrensingar

Lag og organisasjonar heimehyrande i og med hovudverksemdasi i kommunane Kvinnherad, Stord og Odda kan skja om tilskot.  Ut fr ordlyden i FFL 12-26 (3) ogvedtektene til stiftinga 1-2 vil hovuddelen av gvene verta delt ut iKvinnherad. 

 
 

3. Kven kan skja

Lag, foreiningar, stiftingar og friviljuge organisasjonar iKvinnherad, Stord og Odda som har organisasjonsnummer og sleis er registrertei Einingsregisteret i Brnnysund kan skja. Det er ei fremon at ein ogs erregistrert i Frivilligregisteret same stad.  

 

Det vil normalt ikkje verta gjeve sttte til sknader fr:

 Einskildpersonar

 Lukkamedlemsorganisasjonar.

 Landsdekkjande/internasjonale organisasjonar

 Politiske partieller freml som kan utnyttast i religis eller politisk samanheng.

 Nringsverksemder, prosjekti regi av kommersielle selskap eller forskingsinstitusjonar.

 Kommune, Fylke ogStat eller verksemder eigd/organisert av desse.   

 
 

4. Kva kan einskja om gver til og prioriteringane

- Investeringar, tiltak og prosjekt med langvarig verdi ognytte for mange i lokalsamfunna.

- Det ein skjer sttte til skal vera konkrete tiltak medeit klrt uttrykt ml.

- Gjennomfringsplanen skal ha definert startdato ogferdigdato.

- Gvene skal lfta frivillig engasjement og inspirera til dugnadsvilje.

- Gvene skal setja dei mange som gjer stor friviljug innsatsi samfunna vre betre i stand til f    gjennomfrt idear og tiltak til beste foross alle

- Tiltak/prosjekt med stor friviljug innsats som kjem born,ungdom og familiar til gode vil verta prioriterte

 

Det vil ikkje verta gjeve sttte til sknader om:

Reine driftstilskot (lnn, husleige og andredriftskostnader)

Typiske sponsormidlar

 
 

5.Sknadsprosedyre, vurdering og tildeling

Det vil normalt verta lyst ut og gjennomfrt togvetildelingar i ret, ei om vren og ei om hausten

 

Gvesknader som vert mottekne utanom desse tidene / ikkjenyttar det elektroniske sknadssystemet vil ikkje verta handsama.

 

Alle sknader m registrerast i det elektroniske sknadssystemetp heimesida til stiftinga.

Alle obligatoriske felt m vera utfylte for at sknaden skalverta handsama. Det vil verta gjeve attendemelding ved mottak av sknadendersom det er formelle feil/manglar slik at dette kan rettast.

Det er hve til leggja ved eigne dokument i pdf eller jpgformat i sknadssystemet(ikkje word-dokument).

All vidare kommunikasjonen mellom skjar og stiftinga skalvera via e-post.

Det er difor viktig at skjar skriv rette e-post adressertil begge kontaktpersonane i sknaden.

 

Nr sknadsfristen er ute vil sknadane verta gjennomgttadministrativt og manglande eller uklr informasjon freista retta i samarbeidemed skjar.

Det vil deretter verta ein detaljert gjennomgang avsknadsmassen i styret.

Gjennomgangen resulterer i eit prioritert framlegg omtildeling/avslag. Styret i stiftinga handsamar deretter ved behov framlegget ieit nytt mte og gjer sine endelege vedtak om gvetildeling eller avslag.

 

Det er styret i stiftinga som eine og aleine kan tildelalmennyttige gver. Dette kan ikkje delegerast til administrativt niv. Tildelingareller avslag p sknader vil ikkje verta grunngjevne.

 

Skriftleg attendemelding til dei som er tildelt gver ellerhar ftt avslag vil deretter verta sendt ut.

Informasjon om alle gvetildelingane vil etter atutdelingane er ferdige verta lagt ut p stiftinga si heimeside.

 

Stiftinga vil i samband med kvar tildelingsrunde drfta oggjera vedtak om korleis gvene skal kunngjerast og korleis ein nskjer overrekkja gvene til mottakarane.

 
 

6. Gvetildelingetter initiativ fr styret

Styret kan p eige initiativ tildela gver utan at detfreligg sknad.

Informasjon om slik tildeling vil verta lagt ut p heimesidatil stiftinga.

 
 

7. Utbetaling avtildelte gver

Styret vil ved handsaming av kvar enkelt gvetildeling kunnaknyta srskilde fresetnader til gva. Styret vil og ta stilling til om heilegvebelpet skal betalast ut med ein gong, eller om ein skal dela utbetalingaetter dokumentert framdrift i tiltaket/prosjektet. Storleiken p gvetildelingaog kompleksiteten i tiltaket/prosjektet vil telja med i desse vurderingane.

 

Gver med srskilde fresetnader vil normalt ha ein frist peit r fr tildelings dato til innfri desse. Sknadar med sluttdato som erover eit r etter tildelingsdato forholda seg til denne. Om fresetnadane ikkjeblir innfridd, eller gvemottakar ikkje har bedt om og ftt godkjent utvidafrist vil styret kunne trekke tilbake gva.

 
 

8. Attendemeldingfr gvemottakar

Kvar skjar som fr gvemidlar forpliktar seg til senda sluttrapporttil stiftinga p det tidspunkt styret set i tildelingsbrevet og gveavtalen.Dette vil normalt vera ferdigdatoen skjar sjlv har sett.

Dersom eit prosjekt/tiltak blir seinka pliktar gvemottakar skja stiftinga om utsett rapporteringsdato.

Storleiken p gvetildelinga og kompleksiteten i tiltaket/prosjektetvil telja med p kva form og innhald sluttrapporten skal ha.

 
 

9. Rapportering avtildelingar

Stiftinga nskjer gje god informasjon til lmenta omkorleis gvemidlane vert nytta. Informasjon om kvar enkelt tildeling oggvemottakar med kontaktinformasjon og tiltaket vi har sttta vil difor vertalagt ut p heimesida vr. Det er nskjeleg med gode attendemeldingar (sj 8 ),gjerne med bilete fr aktivitetane vi har sttta, slik at dette ogs kan vertaeit utstillingsvindauga for gvemottakarane og for det mangfaldet av storfrivillig innsats som gjer omrdet vrt s godt bu i. Bilete fr sluttrapporta kan i ettertid bli brukt frittav stiftinga for synleggjera den allmenne nytta gva skapar.

 
 

10. Avtale mellomstiftinga og gvemottakar

Alle som fr gve fr stiftinga m godta og signera avtalemellom stiftinga og gvemottakar fr utbetalinga kan finna stad. Avtalen skalsignerast av styreleiar eller annan/andre med turvande fullmakter hj mottakar

Det m leggjast ved prov p at kontonummeret ein nskjer at gvaskal utbetalast til, hyrer til gvemottakaren.

Sj  SD022 - Standardavtalemellom SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad og gvemottakar

11. Tolking ogrevidering av retningslinene

Det er styret i stiftinga som har mynde til, og det fulleansvaret for, dela ut gver til lmennyttige freml. Utdelingane skal vera isamsvar med lovverket, vedtektene og vera innan dei konomiske rammenegeneralforsamlinga vedtek kvart r. 

Retningslinene er styret si presiseringar av kven som kanskja og kva freml ein kan gje gver til.

Styret kan i srskilde gvetilfelle vika fr desseretningslinene, s lenge gva ikkje vil vera i strid med lovverket ellervedtektene. Styret vil i slike hve leggja avgjerande vekt p kven som tilslutt vil nyta godt av gva og tiltaket, til dmes born og ungdom.

 

Desse retningslinene skal reviderast av styret rleg.

 

 

Revisjonshistorikk:

SD020 -20180205 Vedteke i styremte 2018-01 den 05.02.2018 sak 07-18 (dette dokumentet)

03.01.2017             Revisjon 7

08.02.2016            Revisjon 6

09.02.2015            Revisjon 5

27.01.2014            Revisjon 4

29.01.2013            Revisjon 3

26.09.2012            Revisjon 2

15.02.2012            Revisjon 1

 

02.09.2011            Originaldokument

 
 
 
Standardavtale gvetildeling (eksempel)
 
 
  Attende

 
SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media