Framsida

Skipingsdokument

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad vart skipa 01. november 2010 etter vedtak av dverande styre i Kvinnherad Sparebank 27. oktober 2010
 

SKIPINGSDOKUMENT

for

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

 
 

1.      Bakgrunn for stiftinga

 

Forstanderskapet i Kvinnherad Sparebank og representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank har i mter den 28. juni 2010 vedteke at dei interesser, som bankane representerer, vil vera best tente med at sparebankverksemda i Kvinnherad Sparebank vert overteken og vidarefrt gjennom SpareBank 1 SR-Bank, og at Kvinnherad Sparebank etablerer ei stifting som skal fremja sparebankverksemd i Kvinnherad Sparebank sitt marknadsomrde gjennom eiga eigenkapitalbevis og disponera utbyte til lmennyttige freml.

 
 

2.      Stiftinga sitt freml

 

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad vert skipa for fremja sparebankverksemd i dei kommunane Kvinnherad Sparebank har bankverksemda si. Stiftinga vert skipa i medhald av finansieringsverksemdlova 2c-3 jf. kapittel 2d.

 

Stiftinga sitt freml er forvalta eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilfrt ved skipinga, og st for eit langsiktig og stabilt eigarskap i SpareBank 1 SR-Bank . Stiftinga skal i tillegg plassera midlane p ein fremlstenleg og trygg mte ut fr omsynet til trygd, risikospreiing, likviditet og avkasting. Stiftinga sitt freml skal vidare vera gje bidrag til lmennyttige freml. Ved disposisjonane sine skal stiftinga frst og fremst ta omsyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen til tidlegare Kvinnherad Sparebank. Ved verksemda si skal stiftinga sttta SpareBank 1 SR-Bank i deira vidarefring av sparebanktradisjonane. Elles kan stiftinga st for anna verksemd som kan sameinast med nemnde freml og dei rammer som til ei kvar tid fylgjer av regelverket for sparebankstiftingar.

 
 

3.      Grunnkapital

 

Stiftinga vert skipa med ein grunnkapital p NOK 330.000.000,- fordelt p 6069934 eigenkapitalbevis i SpareBank 1 SR-Bank, kvar lydande p NOK 25,-.

 

Ved skipinga vrt stiftinga i tillegg til grunnkapitalen tilfrt eit kontantbelp p

NOK 20 000 000 slik at totalkapitalen ved skipinga er NOK 350.000.000,-

 
 

4.      Samansetjing av styret

 

Stiftinga skal ved skipinga ha eit styre p 4 medlemer med 3 varamedlemer som vert oppnemnde fram til val er gjort av generalforsamlinga.

 
 

Flgjande personar vert valde som styremedlemer:

           

Svein Arne Eidsvik

Idrettsvegen 18

5462 Herysundet

 

Frydis Johanne Sjo Fjellhaugen

Dalsvegen 3

5498 Matre

 

Synnve Solbakken

Klubbavikjo 21

5451 Valen

 

Jorunn K. Nordtveit

Porsvikvegen 3

5451 Valen

 
 

Flgjande personar vert valde som varamedlemer til styret:

 

Olav Ulvenes

Skarvatunvegen 383

5637 lve

 

Gaute Lund

Omvikdalsvegen 103

5464 Dimmelsvik

 

Kjell Yri

Geilo 28

5463 Uskedalen

 
 
 

5.      Samansetjing av generalforsamling

 

Ved skipinga av stiftinga vil generalforsamlinga vera lik forstanderskapet i Kvinnherad Sparebank, med unnatak av dei tilsette sine representantar. Noverande leiar av forstandarskapet vert leiar av generalforsamlinga.

 

Flgjande personar vert oppnemde som medlemmer av generalforsamlinga:

 

Medlemmar valde mellom innskytarane:

 

Leohnard Eik (leiar)

Eikevegen 53

5463 Uskedalen

 

Ingvild Gsemyr Sberg (nestleiar)

Landavegen 20

5464 Dimmelsvik

 

Ingvald Nedrevg

Seimshamrane 4

5472 Seimsfoss

 

Bjrn Terje Eikeland

Heio 58

5452 Sandvoll

 

Kjersti Bondhus

5476 Mauranger

 

Lars Arne Revne

Skarvatunvegen 259

5637 lve

 

Steinar Haugan

Eikelandsberget 5

5451 Valen

 

Torgny Nundal

Stlshaugvegen 16

5460 Husnes

 

Brynjulf Lie

Herysundsvegen 162

5462 Herysundet

 

Bente Haugen

Solfeng

5470 Rosendal

 

Else E. Miljeteig

kravegen 240

5499 kra

 

Terje Eikemo

Holmedalsvegen 242

5453 Utker

 

Magni Nedrevge

5636 Varaldsy

 

Magny Bjelland Jaggi

Furunesvegen 17

5450 Sunde

 

Magnhild Haugland

Kleivadalsvegen 1

5463 Uskedalen

 

Varamedlemar valde mellom innskytarane:

 

Kjell Yri

Geilo 28

5463 Uskedalen

 

Jan Martin Skaaluren

Muffabakken 11

5451 Valen

 

Oddvar Eikenes

Rsslandslia 16

5460 Husnes

 

Brit Enes

Kleivo 18

5475 nes

 

Frank Sllesvik

Lundshagen 39

5464 Dimmelsvik

 

Lise Christensen Strevik

Kyrkjevegen 50

5470 Rosendal

 

Kjersti Kaldestad

Kaldestadvegen 190

5450 Sunde

 
 

Medlemar oppnemde av Kommunestyret i Kvinnherad: 

 

Steinar Prestnes

Sundviksvegen 27

5451 Valen

 

Bjarne Mikal Lilleaas

Korsnes Nord 57

5463 Uskedalen

 

Ole Torbjrn Holmedal

Holmedalsvegen 290

5453 Utker

 

Varamedlemar oppnemde av Kommunestyret i Kvinnherad:

 

Laila Eiren Broks

Rustene 76

5460 Husnes

 

Steinar Kleven

5450 Sunde

 
 

Frste ordinre val til generalforsamling, styre og valnemnd vert gjennomfrt i samband med ordinr generalforsamling i stiftinga ret etter skipinga.

 
 

6.      Samansetjing av valnemnda

 

Ved skipinga av stiftinga vert valnemda lik valnemnda i Kvinnherad Sparebank, med unnatak av dei tilsette sine representantar. Noverande leiar av forstandarskapet vert leiar av generalforsamlinga og vert dermed iflgje vedtektene leiar av valnemnda

 

Flgjande personar vert oppnemde som medlemmer av valnemnda:

 
 

Leohnard Eik (leiar)

Eikevegen 53

5463 Uskedalen

 

Kjell Yri

Geilo 28

5463 Uskedalen

 

Bjrn Terje Eikeland

Heio 58

5452 Sandvoll

 

Lars Arne Revne

Skarvatunvegen 259

5637 lve

 

Kjersti Bondhus

5476 Mauranger

 
 

7.      Revisor

 

Inntil revisor er vald av generalforsamlinga skal stiftinga sin revisor vera:

           

            Deloitte AS v/Jon-Osvald Harila

 
 

8.      Vedtekter

 

Stiftinga skal ha vedtekter som vist i vedlegg 1 til dette skipingsdokumentet, godkjende av Finanstilsynet.

 
 

9.      Opningsbalanse

 

Skiparane vedtok opningsbalansen innteke som vedlegg 2 til dette skipingsdokumentet.

 

Revisor skal avgi ei frsegn om at balansen er utarbeidd i samsvar med rekneskapslova sine  reglar, eit utkast er lagt ved skipingsdokumentet som vedlegg 3.

 

Sparebankstiftinga skal bre kostnadene ved skipinga. Kostnadene er vurdert til

NOK 200.000,-.

 
 

10.  Dato for skiping av sparebankestiftinga, skipar, adresse m.m.

 

Stiftinga vert skipa som flgje av samansling mellom Kvinnherad Sparebank og SpareBank 1 SR-Bank etter finansieringsverksemdlova 2c-3, jf. kapittel 2d og ovanfre under punkt 1, og vedtak av Finansdepartementet den 22. Oktober 2010.

Dato for skiping av stiftinga er dato for registrering av samanslinga av SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank i Fretaksregisteret etter finansieringsverksemdlova 2c-6. Fr same tidspunkt vert grunnkapitalen stilt til rdvelde for SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad. Melding til Fretaksregisteret vert sendt inn samstundes for alle delene av transaksjonen som er skildra i punkt 1 ovanfre.

 

Sparebankstiftinga si forretningsadresse skal vera i Kvinnherad kommune.

 
 
 
 

****

 

Rosendal, den 27. oktober 2010

 
 

Styret i Kvinnherad Sparebank som skipar av SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

 
 
 
 

                                          

Svein Arne Eidsvik                            Frydis Johanne Sjo Fjellhaugen

                                                                                              

 

                                          

Olav Ulvenes                                     Lars T. Gjerde

 
 

Jorunn K. Nordtveit

 
 
 
 

Vedlegg

 

1. Vedtekter for SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

2. Opningsbalanse for SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

3. Revisor si frsegn om opningsbalansen

4. Villighetserklring for styremedlemmer i SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

5. Villighetserklring fr Tveit Regnskap AS som regnskapsfrer

6. Villighetserklring fr Deloitte AS som revisor

 
 
 
 
 
 
  Attende

 
SPAREBANK 1-STIFTINGA KVINNHERAD, STABBURSHAUGEN 5, 5460 HUSNES     TLF: 53477040     EP:  POST@SB1SK.NO
Dynamiske websider: iDrift AS   -   Design: Prinfo Media